خدمات در کشور مقصد

خدمات در کشور مقصد

خدمات در کشور مقصد

دانشجويان پس از اخذ پذیرش و ویزا مي توانند از خدمات موسسه آران در كشور مقصد نيز بهره مند گردند.

همکاران  موسسه آکادمی آران در کشور مقصد خدمات زير را مي توانند به متقاضيان ارائه دهند:

  • خدمات راهنمای جهت اخذ ويزاى و اقامت تحصيلي در صورت نیاز
  • کمک جهت ثبت نام نهایی از دانشگاه مربوطه
  • امور مربوط به اقامت دانشجوی از اداره مهاجرت
  • راهنمای جهت تامين بيمه خدمات درمانی
  • اخذ خوابگاه خصوصی دانشجوئی
  • اخذ شماره مالياتي
  • مراحل افتتاح حساب بانكي
  • اخذ کارت اتوبوس دانشجوئی
  • اجاره منزل برای متقاضی

لازم به توضيح است دانشجوياني كه مايل به دريافت هر يك از خدمات ذكر شده هستند، بايد پس از اخذ ويزا درخواست خود را به موسسه اعلام نمايند.