انتخاب رشته

انتخاب رشته

انتخاب رشته

انتخاب رشته یکی از مهم ترین مراحل زندگی بسیاری از افراد محسوب می شود. در واقع انتخاب رشته دانشگاه می تواند تا حدود زیادی آینده فرد را مشخص کند. از این رو نحوه انجام آن می تواند بسیار مهم باشد.

در رابطه با انتخاب رشته برای دانشگاه های کشور ترکیه  با توجه به آخرین تغییراتی که در کنکور 2023 اعمال شده است، انتخاب رشته و نحوه آن به موضوعی مبهم تبدیل شده است.

هر ساله انتخاب رشته دانشگاه های دولتی پس از انتشار کارنامه اولیه، در سایت های جدا صورت می گیردزمان انتخاب رشته شرکت کنندگان از نیمه اول اردیبهشت ماه می باشد و برای اولویت بندی به مواردی مانند علاقه، بازار کار رشته، مسیر دسترسی دانشگاه ها و ... توجه نمایند.